Om Föreningen

 

Svensk Plastikkirurgisk förening instiftades som Svensk Plastikkirurgisk Föreningsklubb 1947. Grundare var Allan Ragnell, grundaren av svensk plastikkirurgi, samt Karl-Johan Grenabo, Uno Engström och Karl-Erik Hogeman som var pionjärer. Föreningen ombildades 1949 till Svensk Plastikkirurgisk Förening.

 

Föreningens medlemmar sammanträder årligen i samband med Kirurgveckan i augusti, och löpande ärenden i övrigt sköts av Styrelsen. Utbildningsfrågor för läkare under specialistutbildning i plastikkirurgi hanteras av Utbildningskommittén (tillgängligt även för icke-medlemmar).

 

För detaljerad information om kriterier för att ansöka om medlemskap ("ledamotskap") hänvisas till stadgarna som kan rekvireras från den fackliga sekreteraren (sekr@spkf.se). I normalfallet är praxis vid bedömning av ansökningar som inkommer till årsmötet att det krävs att man antingen är specialist i plastikkirurgi i Sverige eller har en formell ST-tjänst i plastikkirurgi i Sverige för att antas som ledamot.


Observera att när du ansöker om medlemskap i föreningen så skall första årsavgiften inbetalas innan årsmötet till föreningens plusgiro 376462-8. Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen, och bifoga ett kvitto på genomförd betalning när du skickar in din ansökan. I händelse av att ansökan om medlemskap inte godkäns återbetalas medlemsavgiften.

 

Ur föreningens stadgar §4 framgår att:

 

"Ansökan om ledamotskap skall ske skriftligen till styrelsen senast två veckor före nästkommande föreningsmöte. Till ansökan skall vara fogad kortfattad meritförteckning och en rekommendation av minst två ordinarie ledamöter. Styrelsen har att föredraga ärendet vid mötet. För inval fordras 2/3 majoritet. Ledamot kan ansöka om medlemskap i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi med rekommendation från två av dess medlemmar."


För att ansöka om inloggningsuppgifter på SPKFs website vilket ger Dig som redan antagits som medlem i SPKF tillgång till hela webplatsen, klicka på länken "Ansökan om inloggningsuppgifter" nedan.


Ansökan om inloggningsuppgifter

Webbdesign Argonova