Svensk plastikkirurgisk förening (SPKF) organiserar sedan 1947 Sveriges specialistläkare i plastikkirurgi. Föreningens uppgift är att verka för specialitetens utveckling och medlemmarnas intressen. SPKF arbetar med frågor som rör plastikkirurgisk vård, utbildning och forskning. Föreningen verkar även för att öka allmänhetens kunskaper inom området.

Plastikkirurgin är ju en liten specialité och Sverige är ett förhållandevis litet land. Det är därför viktigt att ingå, delta och samverka med organisationer som representerar fler medlemmar/plastikkirurger i Norden, Europa och världen som därmed också har mer inflytande i vissa viktiga frågor. På så sätt kan vi än dock göra vår stämma hörd.

Några exempel på organisationer där vi som förening ingår och är medlemmar är:

SCAPLAS är den Nordiska Plastikkirurgiska föreningen och i samband med deras möten var annat år (näst möte äger rum i Köpenhamn 2018) jämförs och diskuteras bland mycket annat exempelvis nationella indikationer, behandlingsstrategier etc. De nordiska kurserna, som alla ST-läkare i plastikkirurgi förväntas gå, utspringer från denna förening och där samtliga nordiska (skandinaviska) länder enats om målbeskrivning, rotation mellan länderna och liknande. Det är från dessa kurser man skaffar sig ett brett nätverk av plastikkirurgiska kollegor i hela Norden (Skandinavien).

ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) anordnar ett möte var fjärde år och är den europeiska paraplyorganisationen för plastikkirurgi och den ingick tidigare i IPRAS (se nedan).

UEMS/Section PRAS representerar ämnet plastikkirurgi i UEMS (som är det medicinska organ som erkänns av EU). Eventuella ärenden som rör plastikkirurgi på europanivå hanteras här.

EBOPRAS (European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) är den vetenskapliga föreningen som skriver utbildningsriktlinjer med krav på utbildningens struktur och innehåll, Europeiska examina och certifiering. Det finns fyra utskott inom EBOPRAS: Accreditation Subcommittee, Education Committee, Examination Committee, Special issues Committee.

IPRAS (världsorganisationen för plastikkirurgi, som initierades av bl a Tord Skoog i Uppsala!) som efter misstroendevotum 2015/16, till följd av oegentligheter, inte längre existerar. Denna världsövergripande organisation har nu istället ersatts med…

ICOPLAST (International Confederation of Plastic Surgery Societies) som bildades 2016 och avser att vara mer transparent.

SPKF är remissinstans för Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Socialstyrelsen samt Socialdepartementet.

I egenskap av specialistförening deltar vi även i möten med Sveriges läkarförbund, Svenska läkaresällskapet samt Svenskt Kirurgiskt Råd (där samtliga kirurgiska discipliner finns representerade).

Webbdesign Argonova